ewo "Piazza della Resistenza" - Smart lighting for Pistoia park

This lighting project for "Piazza della Resistenza" park in the beautiful medieval city of Pistoia best exemplifies ewo's "human centric" strategy.

Views
2 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
141 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Xếp hạng
0 0