TamMinh Sales Consultant JobAd

Public Channel / Other Documents

2509 views
0 Likes
0 0
Tam Minh JSC - Sales Consultant Job Ad

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. Tam Minh Technology Joint Stock Company HQ: SG Branch Phone: Web: Email: 107A13 Nguyen Quy Duc Street, Thanh Xuan D istrict, Hanoi, Vietnam No. 47, 52nd Street, Tan Quy Dong, Tan Phong Ward, District 7, HCMC +84 2 4 3553 7599 www.tamminh.net info@tamminh.net Person Specifications / Yêu c ầ u • T ham v ọ ng, có hoài bão trong s ự nghi ệ p và thu nh ậ p. • Tinh th ầ n tí ch c ự c. Ch ị u đư ợ c áp l ự c cao trong và ngoài gi ờ làm vi ệ c. • S ắ p x ế p công vi ệ c m ộ t cách khoa h ọ c, có k ế ho ạ ch rõ ràng trong ng ắ n h ạ n và dài h ạ n. • Cam k ế t hoàn thành công vi ệ c đúng h ạ n và đ ả m b ả o ch ấ t lư ợ ng. • Ham thích và liên t ụ c h ọ c nh ữ ng ki ế n th ứ c, k ỹ năng m ớ i, đa d ạ ng. • Luôn chú ý đ ế n nh ữ ng chi ti ế t nh ỏ nh ấ t. • Ti ế ng Anh là l ợ i th ế quan tr ọ ng. • K ỹ năng s ử d ụ ng máy vi tính và hi ể u bi ế t công ngh ệ là m ộ t l ợ i th ế . • Ưu tiên ứ ng viên t ố t nghi ệ p các trư ờ ng đ ạ i h ọ c l ớ n ho ặ c các trư ờ ng chuyên ngành xây d ự ng dân d ụ ng. • Ưu tiên ứ ng viên đã có kinh nghi ệ m đi làm và đã đ ạ t m ứ c thu nh ậ p t ố t. • Ưu tiên ứ ng viên có s ứ c kho ẻ t ố t, có th ể di chuy ể n nhi ề u, s ẵ n sàng đi công tác. Salary and Benefits / Lương, Thư ở ng, Ph ụ c ấ p và các quy ề n l ợ i • Lương cơ b ả n kh ở i đi ể m t ừ 7.000.000đ ( Tu ỳ theo năng l ự c, trình đ ộ ) • Xét tăng lương t ừ 3 tháng m ộ t l ầ n. • Hoa h ồ ng theo doanh s ố . • Lương tháng th ứ 13. • Tr ợ c ấ p h ọ c t ậ p và đào t ạ o. • Du l ị ch ngh ỉ mát hàng năm • Ngh ỉ l ễ , t ế t, ngh ỉ phép, ngh ỉ ố m theo quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t Pháp • BHXH, BHYT theo Lu ậ t Pháp quy đ ị nh. Liên h ệ : Công ty C ổ ph ầ n Công ngh ệ Tam Minh Website: www.tammi nh.net Email: hr@tamminh.net ĐI ệ n tho ạ i : 024.3553 7599 (HN) 028 7305 6389 (HCM)

1. Tam Minh Technology Joint Stock Company HQ: SG Branch Phone: Web: Email: 107A13 Nguyen Quy Duc Street, Thanh Xuan D istrict, Hanoi, Vietnam No. 47, 52nd Street, Tan Quy Dong, Tan Phong Ward, District 7, HCMC +84 2 4 3553 7599 www.tamminh.net info@tamminh.net THÔNG TIN TUY Ể N D Ụ NG – SALES CONSULTANT V ị trí : Sales Con sultant Lo ạ i hình : Toàn th ờ i gian Đ ị a đi ể m : Hà N ộ i: 107A13 Nguy ễ n Quý Đ ứ c, Thanh Xuân, Hà N ộ i H ồ Chí Minh: S ố 47 Đư ờ ng 52, P. Tân Phong, Qu ậ n 7, H ồ Chí Minh Tam Minh Tech JSC Công ty C ổ ph ầ n Công ngh ệ Tam Minh ( http://www.tamminh.net ) cung c ấ p thi ế t b ị nh ậ p kh ẩ u t ừ Hoa K ỳ và Châu Âu cho các công trình trư ờ ng h ọ c, b ệ nh vi ệ n, văn phòng, nhà máy, khách s ạ n và nhà ở . Nh ữ ng thi ế t b ị và gi ả i pháp c ủ a chúng tôi (bao g ồ m: x ử lý nư ớ c gia đình, thang máy gia đình, u ố ng nư ớ c tr ự c ti ế p, n ộ i th ấ t và thi ế t b ị giáo d ụ c) là khá đa d ạ ng, tr ả i r ộ ng nhi ề u ngành ngh ề khác nhau, nhưng đ ề u là các s ả n ph ẩ m cao c ấ p, công ngh ệ m ớ i, ph ụ c v ụ khách hàng phân khúc cao c ấ p, yêu c ầ u kh ắ t khe. Khách hàng c ủ a chúng tôi : Khu đô th ị Lakeview City – Novaland, Nhà máy S ữ a b ộ t Vi ệ t Nam, H ệ th ố ng phòng t ậ p Citigym , B ệ nh vi ệ n Nhi đ ồ ng Thành ph ố - H ồ Chí Minh, B ệ nh vi ệ n Xanh Pôn – Hà N ộ i, Trư ờ ng Qu ố c t ế Anh Qu ố c – H ồ Chí Minh, Trư ờ ng Qu ố c t ế Concordia – Hà N ộ i,... và r ấ t nhi ề u các bi ệ t th ự t ạ i các khu đô th ị cao c ấ p Vinhomes Riv ersides, Vinhomes Gardenia, Vinhomes Greenbay, Vinhome Golden Rive r, v. v.. Job Description / Mô t ả công vi ệ c • Phát tri ể n và chăm sóc đ ố i tác, khách hàng. Hi ể u rõ và hình dung đư ợ c thông tin đa chi ề u v ề th ị trư ờ ng và ngành hàng. • H ỗ tr ợ đ ố i tác v ề k ỹ thu ậ t, bán hàng. • Tham gia kh ả o sát công trình th ự c t ế , t ừ đó t ư v ấ n, đưa ra l ờ i khuyên t ố t nh ấ t, đ ứ ng trên l ợ i ích c ủ a khách hàng. • Làm vi ệ c nhóm đ ể phát tri ể n phương án đ ề xu ấ t gi ả i pháp, s ả n ph ẩ m phù h ợ p cho t ừ ng cơ h ộ i, d ự án, khách hàng. Bám sát công vi ệ c, đ ả m b ả o m ọ i thành viên trong nhóm đ ề u hoàn thành công vi ệ c t ố t và đúng h ạ n, nh ằ m đ ả m b ả o cam k ế t v ớ i khách hàng, đưa ra gi ả i pháp, s ả n ph ẩ m v à d ị ch v ụ đ ạ t chu ẩ n ch ấ t lư ợ ng cao nh ấ t và đúng h ẹ n cho khách hàng. • Ch ị u m ọ i trách nhi ệ m liên quan đ ế n khách hàng và s ả n ph ẩ m c ủ a mình trong m ọ i trư ờ ng h ợ p. Ý th ứ c và th ự c hi ệ n đ ầ y đ ủ trách nhi ệ m v ớ i tư cách là ngư ờ i đ ạ i di ệ n cho công ty, gi ữ gìn và nâng cao uy tín và hình ả nh c ủ a công ty trư ớ c khách hàng và đ ố i tác. • Liên t ụ c h ọ c h ỏ i, phát tri ể n ki ế n th ứ c và k ỹ năng ph ụ c v ụ công vi ệ c. • L ậ p k ế ho ạ ch, m ụ c tiêu cho b ả n thân. • Th ự c hi ệ n theo k ế ho ạ ch, m ụ c tiêu đư ợ c lãnh đ ạ o giao. • Báo cáo tình tr ạ ng, k ế t qu ả công vi ệ c đ ị nh k ỳ theo tu ầ n, tháng, quý. • H ỗ tr ợ đ ồ ng nghi ệ p trong công vi ệ c, cùng t ạ o ra môi trư ờ ng làm vi ệ c c ở i m ở , s ẵ n sàng chia s ẻ , hư ớ ng d ẫ n và giúp đ ỡ .

Views

 • 2509 Total Views
 • 1887 Website Views
 • 622 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 118 www.tamminh.net
 • 24 erp.tamminh.net
 • 142 tamminhtech.odoo.com
 • 186 www.google.com
 • 22