TamMinh Sales Consultant JobAd

Public Channel / Other Documents

2288 views
0 Likes
0 0
Tam Minh JSC - Sales Consultant Job Ad

Chia sẽ trên mạng xã hội

Chia sẽ liên kết

Use permanent link to share in social media

Chia sẽ với bạn

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Chọn trang để bắt đầu với

2. Tam Minh Technology Joint Stock Company HQ: SG Branch Phone: Web: Email: 107A13 Nguyen Quy Duc Street, Thanh Xuan D istrict, Hanoi, Vietnam No. 47, 52nd Street, Tan Quy Dong, Tan Phong Ward, District 7, HCMC +84 2 4 3553 7599 www.tamminh.net info@tamminh.net Person Specifications / Yêu c ầ u • T ham v ọ ng, có hoài bão trong s ự nghi ệ p và thu nh ậ p. • Tinh th ầ n tí ch c ự c. Ch ị u đư ợ c áp l ự c cao trong và ngoài gi ờ làm vi ệ c. • S ắ p x ế p công vi ệ c m ộ t cách khoa h ọ c, có k ế ho ạ ch rõ ràng trong ng ắ n h ạ n và dài h ạ n. • Cam k ế t hoàn thành công vi ệ c đúng h ạ n và đ ả m b ả o ch ấ t lư ợ ng. • Ham thích và liên t ụ c h ọ c nh ữ ng ki ế n th ứ c, k ỹ năng m ớ i, đa d ạ ng. • Luôn chú ý đ ế n nh ữ ng chi ti ế t nh ỏ nh ấ t. • Ti ế ng Anh là l ợ i th ế quan tr ọ ng. • K ỹ năng s ử d ụ ng máy vi tính và hi ể u bi ế t công ngh ệ là m ộ t l ợ i th ế . • Ưu tiên ứ ng viên t ố t nghi ệ p các trư ờ ng đ ạ i h ọ c l ớ n ho ặ c các trư ờ ng chuyên ngành xây d ự ng dân d ụ ng. • Ưu tiên ứ ng viên đã có kinh nghi ệ m đi làm và đã đ ạ t m ứ c thu nh ậ p t ố t. • Ưu tiên ứ ng viên có s ứ c kho ẻ t ố t, có th ể di chuy ể n nhi ề u, s ẵ n sàng đi công tác. Salary and Benefits / Lương, Thư ở ng, Ph ụ c ấ p và các quy ề n l ợ i • Lương cơ b ả n kh ở i đi ể m t ừ 7.000.000đ ( Tu ỳ theo năng l ự c, trình đ ộ ) • Xét tăng lương t ừ 3 tháng m ộ t l ầ n. • Hoa h ồ ng theo doanh s ố . • Lương tháng th ứ 13. • Tr ợ c ấ p h ọ c t ậ p và đào t ạ o. • Du l ị ch ngh ỉ mát hàng năm • Ngh ỉ l ễ , t ế t, ngh ỉ phép, ngh ỉ ố m theo quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t Pháp • BHXH, BHYT theo Lu ậ t Pháp quy đ ị nh. Liên h ệ : Công ty C ổ ph ầ n Công ngh ệ Tam Minh Website: www.tammi nh.net Email: hr@tamminh.net ĐI ệ n tho ạ i : 024.3553 7599 (HN) 028 7305 6389 (HCM)

1. Tam Minh Technology Joint Stock Company HQ: SG Branch Phone: Web: Email: 107A13 Nguyen Quy Duc Street, Thanh Xuan D istrict, Hanoi, Vietnam No. 47, 52nd Street, Tan Quy Dong, Tan Phong Ward, District 7, HCMC +84 2 4 3553 7599 www.tamminh.net info@tamminh.net THÔNG TIN TUY Ể N D Ụ NG – SALES CONSULTANT V ị trí : Sales Con sultant Lo ạ i hình : Toàn th ờ i gian Đ ị a đi ể m : Hà N ộ i: 107A13 Nguy ễ n Quý Đ ứ c, Thanh Xuân, Hà N ộ i H ồ Chí Minh: S ố 47 Đư ờ ng 52, P. Tân Phong, Qu ậ n 7, H ồ Chí Minh Tam Minh Tech JSC Công ty C ổ ph ầ n Công ngh ệ Tam Minh ( http://www.tamminh.net ) cung c ấ p thi ế t b ị nh ậ p kh ẩ u t ừ Hoa K ỳ và Châu Âu cho các công trình trư ờ ng h ọ c, b ệ nh vi ệ n, văn phòng, nhà máy, khách s ạ n và nhà ở . Nh ữ ng thi ế t b ị và gi ả i pháp c ủ a chúng tôi (bao g ồ m: x ử lý nư ớ c gia đình, thang máy gia đình, u ố ng nư ớ c tr ự c ti ế p, n ộ i th ấ t và thi ế t b ị giáo d ụ c) là khá đa d ạ ng, tr ả i r ộ ng nhi ề u ngành ngh ề khác nhau, nhưng đ ề u là các s ả n ph ẩ m cao c ấ p, công ngh ệ m ớ i, ph ụ c v ụ khách hàng phân khúc cao c ấ p, yêu c ầ u kh ắ t khe. Khách hàng c ủ a chúng tôi : Khu đô th ị Lakeview City – Novaland, Nhà máy S ữ a b ộ t Vi ệ t Nam, H ệ th ố ng phòng t ậ p Citigym , B ệ nh vi ệ n Nhi đ ồ ng Thành ph ố - H ồ Chí Minh, B ệ nh vi ệ n Xanh Pôn – Hà N ộ i, Trư ờ ng Qu ố c t ế Anh Qu ố c – H ồ Chí Minh, Trư ờ ng Qu ố c t ế Concordia – Hà N ộ i,... và r ấ t nhi ề u các bi ệ t th ự t ạ i các khu đô th ị cao c ấ p Vinhomes Riv ersides, Vinhomes Gardenia, Vinhomes Greenbay, Vinhome Golden Rive r, v. v.. Job Description / Mô t ả công vi ệ c • Phát tri ể n và chăm sóc đ ố i tác, khách hàng. Hi ể u rõ và hình dung đư ợ c thông tin đa chi ề u v ề th ị trư ờ ng và ngành hàng. • H ỗ tr ợ đ ố i tác v ề k ỹ thu ậ t, bán hàng. • Tham gia kh ả o sát công trình th ự c t ế , t ừ đó t ư v ấ n, đưa ra l ờ i khuyên t ố t nh ấ t, đ ứ ng trên l ợ i ích c ủ a khách hàng. • Làm vi ệ c nhóm đ ể phát tri ể n phương án đ ề xu ấ t gi ả i pháp, s ả n ph ẩ m phù h ợ p cho t ừ ng cơ h ộ i, d ự án, khách hàng. Bám sát công vi ệ c, đ ả m b ả o m ọ i thành viên trong nhóm đ ề u hoàn thành công vi ệ c t ố t và đúng h ạ n, nh ằ m đ ả m b ả o cam k ế t v ớ i khách hàng, đưa ra gi ả i pháp, s ả n ph ẩ m v à d ị ch v ụ đ ạ t chu ẩ n ch ấ t lư ợ ng cao nh ấ t và đúng h ẹ n cho khách hàng. • Ch ị u m ọ i trách nhi ệ m liên quan đ ế n khách hàng và s ả n ph ẩ m c ủ a mình trong m ọ i trư ờ ng h ợ p. Ý th ứ c và th ự c hi ệ n đ ầ y đ ủ trách nhi ệ m v ớ i tư cách là ngư ờ i đ ạ i di ệ n cho công ty, gi ữ gìn và nâng cao uy tín và hình ả nh c ủ a công ty trư ớ c khách hàng và đ ố i tác. • Liên t ụ c h ọ c h ỏ i, phát tri ể n ki ế n th ứ c và k ỹ năng ph ụ c v ụ công vi ệ c. • L ậ p k ế ho ạ ch, m ụ c tiêu cho b ả n thân. • Th ự c hi ệ n theo k ế ho ạ ch, m ụ c tiêu đư ợ c lãnh đ ạ o giao. • Báo cáo tình tr ạ ng, k ế t qu ả công vi ệ c đ ị nh k ỳ theo tu ầ n, tháng, quý. • H ỗ tr ợ đ ồ ng nghi ệ p trong công vi ệ c, cùng t ạ o ra môi trư ờ ng làm vi ệ c c ở i m ở , s ẵ n sàng chia s ẻ , hư ớ ng d ẫ n và giúp đ ỡ .

Xem

 • 2288 Total Views
 • 1721 Website Views
 • 567 Embedded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Số lượng chia sẽ

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 113 www.tamminh.net
 • 24 erp.tamminh.net
 • 140 tamminhtech.odoo.com
 • 186 www.google.com
 • 22