ELKAY f-6351 Water Consumption in Factories and Warehouses Case Study

Case Study Water Consumption in Factories and Warehouses.

Managing water properly is important for manufacturing and to keep workers hydrated.

INDUSTRY AND WATER CONSUMPTION FOR ITS WORKERS Industries around the world use water in their factories to develop and assemble building materials, auto parts and food, to name a few examples.

Views
39 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
137 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó document theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chọn trang để bắt đầu với
Xếp hạng
0 0
Tài nguyên bổ sung
Tham gia khóa học to access resources